De arena

Algemene voorwaarden voor De Arena

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van De Arena met maatschappelijke zetel te Bierbeekstraat 224, 3360 Korbeek-Lo en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0755.888.237. (Hierna: “De Arena”). 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
  2. Dienst/Product: de diensten en producten die wij, De Arena, leveren.
  3. Dienstverlener: wij, De Arena.
  4. Klant: De organisatie, ondernemer, vereniging, consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
  5. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en ons, als Dienstverlener.
  6. Website: https://dearena.be
  7. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte, elk online programma, workshop, traject en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1 Prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. De prijzen vermeld in het Aanbod zijn evenwel exclusief BTW.

3.2 Het persoonlijke Aanbod gebeurt door middel van een offerte. Een offerte is louter indicatief en vrijblijvend en vervalt indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werd aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Het Aanbod wordt eveneens als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant ervoor opteert een traject te starten. De Dienstverlener behoudt zich bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

3.3 De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De voorwaarden en tarieven die bestonden op het moment dat de Klant het aanvaardt, blijven evenwel gelden gedurende de volledige uitvoering.

3.4 De Dienstverlener kan niet aan het Aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, kennelijk een materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistisch hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.5 Bij aanvaarding van het Aanbod gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor de Klant ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som.

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1 De prijs voor onze producten/diensten is deze vermeld op de offerte. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van eventuele extra producten/diensten, zoals bijvoorbeeld extra sessies. De bijkomende kosten van zulke extra producten/diensten zullen steeds duidelijk en apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant, bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.

4.2 Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

4.3 Bij niet-betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener u een herinnering sturen.

In het geval dat de uitvoering van de Dienst al startte voordat het verschuldigde bedrag was voldaan, kan de Dienstverlener vanaf de herinnering haar werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de herinnering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, tenzij een grotere schade door De Arena aangetoond wordt, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

4.4 Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de Klant zijn facturen niet voldoet. 

De Klant kan de overeenkomst in principe niet vroegtijdig stopzetten. Modaliteiten voor wanneer de Klant toch wenst te annuleren of sessies wenst te verplaatsen na sluiten van de Overeenkomst, worden hieronder beschreven.

5.1 Een sessie kan maar tot 14 dagen op voorhand worden verplaatst. De eerste keer dat een sessie wordt verplaatst is kosteloos voor de Klant. Daarna zal voor elke verplaatsing van een sessie een vergoeding van 150 euro worden aangerekend.

De Dienstverlener heeft het recht om zelf de coaching call te verplaatsen bij ziekte of andere vormen van overmacht. Zij is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd, en er zal een nieuw moment worden ingepland. Overmacht wordt verder geregeld in artikel xxx

Slechts met een gezamenlijk akkoord kunnen de Klant en Dienstverlener afwijken van dit artikel.

5.2 Een sessie is tot 14 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum kosteloos annuleerbaar met 100% terugbetaling van de respectievelijke sessie. Binnen 14 dagen vóór de sessie kan de sessie worden geannuleerd met 50% terugbetaling. Bij een annulering minder dan 7 dagen op voorhand of bij een no show zonder verwittiging vóór/bij de sessie is het volledige bedrag verschuldigd.

5.3 Het gehele traject is tot 30 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum van de eerste sessie kosteloos annuleerbaar met 100% terugbetaling van de totaalprijs. Binnen 30 dagen vóór de eerste sessie kan het traject worden geannuleerd met 50% terugbetaling van de totaalprijs. Bij een annulering minder dan 7 dagen op voorhand of bij een no show zonder verwittiging is het volledige bedrag verschuldigd.

5.4 De Dienstverlener kan maar haar Diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

Artikel 6 – Herroepingsrecht (van een consument)

6.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online plaatsen. Het herroepingsrecht is het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

6.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor online cursussen en e-books, ook niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Opdrachtgever of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon, zoals de visualisaties en designs.

6.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.4 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

6.5 De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, de overige inhoud op de website en online teaching platform en Producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

7.2 De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst.

7.3 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren, wijzigen, openbaar maken of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

7.4 Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat wij slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

9.2 De Dienstverlener is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

9.3 De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Wij hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

9.4 Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.5 De Dienstverlener stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de website en andere internetplatformen die wij gebruiken voor het Aanbod, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

9.6 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

9.7 De Dienstverlener begeleidt de Klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt tijdens het traject i.v.m. zijn/haar zaak.

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht is de Dienstverlener niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

De Klant is evenmin aansprakelijk wanneer deze niet op een afspraak kan zijn wegens aangetoonde overmacht. Het gaat om zaken die absoluut oncontroleerbaar zijn, zoals stroompanne of ongeval.

Artikel 11 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 12 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Laatste update: 20/12/2022

Scroll naar boven